Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i utrwalenie aktywnego udziału 34 osób (w tym 19 kobiet) pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) na pomorskim rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w okresie do III 2019 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 75 osób pozostających bez pracy, które spełniają następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie województwa pomorskiego,
 • są osobami pozostającymi bez pracy (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
 • mają 30 lat lub więcej,
 • znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (są: kobietami, osobami o niskich kwalifikacjach, osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami powyżej 50 roku życia, osobami niepełnosprawnymi),

Dodatkowo preferowane będą osoby zamieszkujące obszary o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim tj. powiaty: bytowski,, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski lub wejherowski.

O projekcie

Projekt „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” , Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Rekrutacja i nabór uczestników.
 2. Analiza indywidualnego potencjału uczestników oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 75 osób.
 3. Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla 75 osób.
 4. Szkolenie z zakresu autoprezentacji dla 75 osób.
 5. Kursy zawodowe i szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników dla 75 osób.
 6. Staże zawodowe – dla 30 osób.
 7. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy.

Wartość projektu: 1 037 213,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  985 352,35 zł.

Definicja osoby bezrobotnej i biernej

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden
z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

ZAPEWNIAMY

Bez żadnych opłat ze strony Uczestników zapewniamy:

 • Analizę przez doradcę zawodowego oraz psychologa potencjałów Uczestnika.
 • Opracowanie specjalnie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.
 • Doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe.
 • Szkolenia i kursy zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
 • Stypendium szkoleniowe.
 • Podręczniki i materiały szkoleniowe.
 • Odpłatne staże zawodowe.
 • Stypendium stażowe.
 • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy.
 • Dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń i kursów.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie trwania kursów i szkoleń.
 • Ubezpieczenie NNW dla Uczestnika podczas projektu.
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
 • Pokrycie kosztów dojazdów do pracy dla Uczestników.
Etap 1

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ – DZIAŁANIA REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny, który zawiera:

 • dane osobowe i teleadresowe Kandydata,
 • wiek,
 • status na rynku pracy,
 • wykształcenie,
 • PESEL
 • informacje na temat spełniania kryteriów premiowanych

Formularz rekrutacyjny dostępny jest:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Drozdowy Zaułek 2, 77-100 Bytów
 • na stronie internetowej morzepracy.zgd.com.pl który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

UZUPEŁNIĆ

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA ZGŁOSZONYCH FORMULARZY

Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będą dwaj pracownicy Biura Projektu, którzy zweryfikują złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.

Formularze poprawne formalnie przechodzą do oceny merytorycznej.  Szczegółowe informacje na temat wyboru Kandydatów znajdą się w XXXXXX UZUPEŁNIĆ XXXXXX – PO PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW

Etap 3

IDENTYFIKACJA POTENCJAŁÓW I POTRZEB UCZESTNIKÓW

Celem tego etapu jest określenie potrzeb edukacyjno-zawodowych Uczestników projektu. Każdy z Uczestników projektu zostanie objęty indywidualnym wsparciem, na które składają się:

 • spotkanie z doradcą zawodowym – 2 godziny,
 • spotkanie z psychologiem – 2

Efektem spotkań będzie stworzenie Indywidualnego Planu Działania, który będzie zawierał min.:

 1. Podstawowe informacje o celach życiowych i zawodowych Uczestnika oraz określenie ich realizacji w wymiarze czasowym.
 2. Analizę umiejętności i kwalifikacji oraz mocnych stron w odniesieniu do wymogów wybranych instytucji i stanowisk pracy.
 3. Umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym ze względu na wiek.
 4. Ocenę umiejętności radzenia sobie Uczestnika w sytuacjach trudnych.
 5. Motywacja do zmian.
 6. Analiza zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji rynku pracy.
 8. Zagadnienia związane z rynkiem pracy.
 9. Poruszanie się po rynku pracy oraz metody i techniki poszukiwania pracy.
 10. Analiza możliwości psycho – fizycznych Uczestnika.

Indywidualny Plan Działania będzie aktualizowany podczas kolejnych etapów Projektu.

Etap 4

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I EDUKACYJNA

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego (grupowego) – 24 godziny
 • doradztwa zawodowego (indywidualnego) – 2 godziny/miesiąc

Ponadto Uczestnik weźmie udział w trwającym 8 godzin szkoleniu specjalistycznym z zakresu autoprezentacji.

Podczas realizacji usług związanych z aktywizacją zawodową i edukacyjną Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i merytoryczny, poczęstunek (obiad i serwis kawowy), a także będą mogli skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Ponadto Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu.

Etap 5

KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy szkolenia specjalistyczne i kursy zawodowe, zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem potwierdzającym nadanie uprawnień dla 75 Uczestników projektu. Warunkiem zaliczenia  kursu będzie minimum 80% obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu.

Kursy i szkolenia zostaną zaproponowane Uczestnikom zgodnie ze wskazaniami Indywidualnych Planów Działań.

Podczas realizacji kursów i szkoleń Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz podręcznik, zostanie także zapewniony catering i obiad. Uczestnikom przysługuje również stypendium szkoleniowe w wysokości 6,60 zł za 1 godzinę szkolenia.

Dodatkowo Uczestnicy, zgodnie z zapisami regulaminu i umowy szkoleniowej, będą mogli skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu.

Etap 6

STAŻE ZAWODOWE

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z płatnych, trzymiesięcznych staży u pracodawców, zgodnie ze wskazaniami Indywidualnego Planu Działania. Uczestnikom, poza stypendium stażowym, przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na staż oraz ubezpieczenie NNW podczas trwania stażu.

Szacuje się, że w ramach Projektu ze stażu skorzysta 30 Uczestników.

Etap 7

ZATRUDNIENIE

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość uzyskania wsparcia ze strony pośrednika pracy, który pomoże mu w poruszaniu się na rynku pracy, między innymi poprzez prezentację ofert pracy dostosowanych do zapisów IPD Uczestnika.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. planuje, ze zatrudnienie znajdzie co najmniej 45% Uczestników Projektu (34 osoby).

Zatrudnienie rozumiane będzie zgodnie z poniższymi wymogami:

 • umowa o pracę – minimalny okres zatrudnienia 3 miesiące na 1/2 etatu,
 • umowa cywilnoprawna – umowa jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość miesięcznego wynagrodzenia jest równa lub wyższa stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • umowa o dzieło – jeśli nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • samozatrudnienie – przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

Uczestnikom, którzy otrzymają zatrudnienie przysługiwać będą środki pokrywające koszty ich dojazdu do pracy.